Новини

<< Всички новини

[08.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Иванов Бебечев и всички заинтересовани лица, че на 08.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Георги Бебечев и Цвета Ляскова  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-62/08.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.55.4 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петдесет и пет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ГОРНО ГРАМАДЕ“, с площ за имота от 473 /четиристотин седемдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 055004, при граници и съседи на имота по скица: 53326.55.50, 53326.55.5, 53326.55.313, 53326.55.3.

     2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.101.9 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и едно точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ФАНДЪКИЦА“, с площ за имота от 949 /деветстотин четиридесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 101009, при граници и съседи на имота по скица: 53326.101.460, 53326.101.8, 53326.101.7, 53326.101.2, , 53326.101.1, 53326.100.248.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ