Новини

<< Всички новини

[07.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Димитър Атанасов Вакареев всички заинтересовани лица, че на 26.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Боян Карагьозов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-46/26.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.506.761 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и шест точка седемстотин шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-27/06.11.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ за имота от 383 /триста осемдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 0 /нула/, номер по предходен план: УПИ /парцел/ VI /шести/, номер 761 /седемстотин шестдесет и едно/, от квартал 70 /седемдесет/, предишен идентификатор: 53326.22.26, 53326.22.68, 53326.22.29, 53326.22.27, при граници и съседи на имота по скица: 53326.506.762, 53326.506.77, 53326.506.760, 53326.506.759, 53326.506.758.

         2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.506.762 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и шест точка седемстотин шестдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-27/06.11.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ за имота от 586 /петстотин осемдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 0 /нула/, номер по предходен план: УПИ /парцел/ VII /седми/, номер 762 /седемстотин шестдесет и две/, от квартал 70 /седемдесет/, предишен идентификатор: 53326.22.68, 53326.22.29, при граници и съседи на имота по скица: 53326.506.763, 53326.506.1008, 53326.506.77, 53326.506.761, 53326.506.758, 53326.506.800.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ