Новини

<< Всички новини

[06.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Люманов Люманков и всички заинтересовани лица, че на 05.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Мустафа Люманков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-57/05.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      571/1563 /петстотин седемдесет и една идеални части от хиляда петстотин шестдесет и три/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.49.9 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и девет точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОТВЪД ЛИВАДИ“ с площ за имота от 1563 /хиляда петстотин шестдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план: 049009, при граници и съседи на имота по скица: 62640.49.14, 6264.49.15, 62640.88.1, 62640.48.823, 62640.49.12, 62640.49.7,

.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ