Новини

<< Всички новини

[19.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се всички заинтересовани лица, че на 16.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Венцислав Мишев и Гълъбина Айдарова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-44/16.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      СГРАДА с идентификатор 47408.47.44.1 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и седем точка четиридесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, която сграда е разположена в „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ“ с идентификатор 47408.47.44 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и седем точка четиридесет и четири/, със застроена площ от 31 /тридесет и един/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА-еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ