Новини

<< Всички новини

[15.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват всички наследниците на Сафе Ибчова Робова и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Рафие Хаджиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-39/15.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XI /единадесети/ с планоснимачен номер 286 /двеста осемдесет и шест/ от квартал 24 /двадесет и четвърти/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 274 /двеста седемдесет и четири/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 66 /шестдесет и шест/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 84 /осемдесет и четири/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ