Новини

<< Всички новини

[14.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Сотир Георгиев Терзиев и всички заинтересовани лица, че на 13.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Любен Боздев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-38/13.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.10.4 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка десет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „ВАСИЛКО“, с площ за имота от 1163 /хиляда сто шестдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: лозе, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 010004, при граници и съседи на имота по скица: 53326.10.9, 53326.10.5, 53326.10.3, 53326.10.131;

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.28.67 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка двадесет и осем точка шестдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „ПАДИНЕТО“, с площ за имота от 2024 /две хиляди двадесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 028067, при граници и съседи на имота по скица: 53326.28.78, 53326.28.158, 53326.28.66; 53326.28.64, 53326.28.65, 53326.28.160, 53326.28.159, 53326.28.68;

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.40.4 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка четиридесет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „СЕЛСКО ЛИВАДЕ“, с площ за имота от 486 /четиристотин осемдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 040004, при граници и съседи на имота по скица: 53326.40.3, 53326.40.97, 53326.40.28; 53326.40.91, 53326.40.5;

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.45.6 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка четиридесет и пет точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „ФАНДЪКИЦА“, с площ за имота от 4678 /четири хиляди шестстотин седемдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 045006, при граници и съседи на имота по скица: 53326.108.360, 53326.46.493, 53326.45.7; 53326.45.5, 53326.45.361, 53326.111.462;

         5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.45.7 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка четиридесет и пет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „ТЕРЗИЕВ ОРМАН“, с площ за имота от 1071 /хиляда седемдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 045007, при граници и съседи на имота по скица: 53326.46.493, 53326.45.6, 53326.111.462;

         6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.46.1 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка четиридесет и шест точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „ФАНДЪКИЦА“, с площ за имота от 1103 /хиляда сто и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план: 046001, при граници и съседи на имота по скица: 53326.46.386, 53326.46.3, 53326.111.462, 53326.46.159, 53326.109.386;

         7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.84.19 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка осемдесет и четири точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „СЕЛИЩЕТО“, с площ за имота от 951 /деветстотин петдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 084019, при граници и съседи на имота по скица: 53326.84.22, 53326.84.23, 53326.84.24, 53326.84.18, 53326.75.314, 53326.84.7, 53326.84.6, 53326.84.20, 53326.84.21;

         8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.106.37 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и шест точка тридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „ФАНДЪКИЦА“,, с площ за имота от 1421 /хиляда четиристотин двадесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 106037, при граници и съседи на имота по скица: 53326.106.53, 53326.106.36, 53326.106.19, 53326.106.18;

         9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.108.2 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и осем точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „КАРАКАШИЦА“,, с площ за имота от 962 /деветстотин шестдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 108002, при граници и съседи на имота по скица: 53326.108.12, 53326.108.3, 53326.100.362, 53326.108.27;

       10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.113.14 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и тринадесет точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „ЧАУШИЦА“,, с площ за имота от 759 /седемстотин петдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 113014, при граници и съседи на имота по скица: 53326.113.16, 53326.113.15, 53326.113.452, 53326.113.13, 53326.113.11;

       11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.131.4 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто тридесет и едно точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2024 г., местност „ТЕЛОВИЦА“,, с площ за имота от 948 /деветстотин четиридесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 131004, при граници и съседи на имота по скица: 53326.131.19, 53326.131.478, 53326.131.3, 53326.131.5.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ