Новини

<< Всички новини

[09.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се Нермин Х.Алиева и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Рамиз Кади  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-33/09.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.16.47 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестнадесет точка четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МАНДРАТА ЛАСИ“, с площ за имота от 1900 /хиляда и деветстотин/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: лозе, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 016047, при граници и съседи на имота по скица: 24267.16.65, 24267.3.339, 24267.16.4, 24267.16.21, 24267.16.6, 24267.16.12.

       2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.18.25 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемнадесет точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БАИР АРДИ“, с площ за имота от 1862 /хиляда осемстотин шестдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 0185025, при граници и съседи на имота по скица: 24267.18.28, 24267.18.29, 24267.18.24, 24267.18.26.

       3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.37.35 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет и седем точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРМАНА“, с площ за имота от 1900 /хиляда и деветстотин/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 037035, при граници и съседи на имота по скица: 24267.37.33, 24267.37.39, 24267.37.38, 24267.37.31.

       4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.82.29 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемдесет и две точка двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „РАДЕЛЕР“, с площ за имота от 503 /петстотин и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 082029, при граници и съседи на имота по скица: 24267.82.30, 24267.82.330, 24267.82.28, 24267.82.454.

        5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.101.6 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и едно точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАВАК ДЕРЕ“, с площ за имота от 476 /четиристотин седемдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 101006, при граници и съседи на имота по скица: 24267.101.7, 24267.101.353, 24267.101.345, 24267.101.5,

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ