Новини

<< Всички новини

[08.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Марио Велинов Куйбишев и всички заинтересовани лица, че на 07.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Валери Куйбишев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-32/07.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 260 /двеста и шестдесет/ от квартал 18 /осемнадесети/ по действащия план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г., Заповед №4948/1932 г., двете на ОбНС и Заповед №895/2023 на Кмета на общината, с площ за имота от 446 /четиристотин четиридесет и шест/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 71 /седемдесет и един/ кв.м. и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 33 /тридесет и три/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

         

<< Всички новини | << АРХИВ