Новини

<< Всички новини

[06.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Мустафов Лейков и всички заинтересовани лица, че на 06.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Рафие Авдик чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-27/06.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.58.37 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петдесет и осем точка тридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР засягащо имота е със Заповед № КД-14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ за имота от 317 /триста и седемнадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 058037, при граници и съседи на имота по скица: 62640.502.1071, 6264.58.20, 62640.58.22, 62640.58.38, 62640.58.23.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ