Новини

<< Всички новини

[05.02.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абдула Асанов Ферадов и всички заинтересовани лица, че на 02.02.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Етем Ферад чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-25/02.02.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

              1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.128.17 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и осем точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „АЗМАКА“, с площ за имота от 567 /петстотин шестдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 128017, при граници и съседи на имота по скица: 24267.128.28, 24267.128.27, 24267.128.18, 24267.128.29, 24267.128.394.

       2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.20.16 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАВАКЛЪК“, с площ за имота от 1454 /хиляда четиристотин петдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 020016, при граници и съседи на имота по скица: 77222.20.19, 77222.20.15, 77222.20.41, 77222.20.12.

       3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.33.21 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и три точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРМАНА“, с площ за имота от 196 /сто деветдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 033021, при граници и съседи на имота по скица: 77222.33.31, 77222.33.22, 77222.33.20, 77222.33.30.

      4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.26 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЕНИЛЪК“, с площ за имота от 1453 /хиляда четиристотин петдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 038026, при граници и съседи на имота по скица: 77222.38.25, 77222.38.38, 77222.38.37, 77222.38.36, 77222.38.27, 77222.38.91.

       5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.15 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ВАЛТА“, с площ за имота от 680 /шестстотин и осемдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 040015, при граници и съседи на имота по скица: 77222.40.12, 77222.40.16, 77222.40.189, 77222.40.14.

     6) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.41.2 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЛОПКА“, с площ за имота от 1070 /хиляда и седемдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 041002, при граници и съседи на имота по скица: 77222.41.193, 77222.41.4, 77222.41.3, 77222.41.1.

       7) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.43.8 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и три точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ТРАП/Е.О/“, с площ за имота от 1434 /хиляда четиристотин тридесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 043008, при граници и съседи на имота по скица: 77222.43.9, 77222.43.216, 77222.43.157, 77222.43.7.

        8) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.52.5 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и две точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ за имота от 305 /триста и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 052005, при граници и съседи на имота по скица: 77222.52.249, 77222.52.6, 77222.52.4.

       9) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.55.13 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и пет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ за имота от 1291 /хиляда двеста деветдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 055013, при граници и съседи на имота по скица: 77222.55.12, 77222.55.113, 77222.55.14, 77222.55.10.      

       10) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.65.5 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ТОЙ ТЕПЕ“, с площ за имота от 1971 /хиляда деветстотин седемдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 065005, при граници и съседи на имота по скица: 77222.65.8, 77222.65.42, 77222.65.41, 77222.65.7, 77222.65.43, 77222.65.2, 77222.65.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ