Новини

<< Всички новини

[01.02.2024]

СЪОБЩЕНИЕ

Новата данъчна кампания за 2024 година  започва от 1 февруари 2024 г., като учтиво напомняме, че при заплащането на местните задължения в пълен размер до 30 април, лицата могат да се възползват от отстъпка от 5 % от общия им размер.

Срокове за плащане на местни данъци и такси:

Данък върху недвижимите имоти, такса смет, данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски както следва :

Първа вноска - до 30 юни

Втора вноска - от 1 юли до 31 октомври на годината, за която е дължим

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления по ЗМДТ към община Гърмен могат да се заплащат по следния начин:

• На касата на Общинска администрация Гърмен – в Център за информация и услуги с. Гърмен, ул. ″Първа″35 (в брой или чрез ПОС терминал);

• По банков път на следната банкова сметка:

BG70STSA93008490012100 – Банка ДСК

Код за вид плащане:

- за данък недвижим имот – 442100

- за МПС – 442300

- за такса бит. Отп. – 442400

• В касите на Easypayи Български пощи и FastPay.

<< Всички новини | << АРХИВ