Новини

<< Всички новини

[30.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алим Мустафов Лейков и всички заинтересовани лица, че на 30.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Фатме Авушина чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-24/30.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.42.2 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ВЪРБИЦИТЕ“, с площ за имота от 429 /четиристотин двадесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 042002, при граници и съседи на имота по скица: 62640.42.1, 6264.42.868, 62640.41.816, 62640.42.3.

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.41.18 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и едно точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. и последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ВЪРБИЦИТЕ“, с площ за имота от 262 /двеста шестдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план: 041018, при граници и съседи на имота по скица: 62640.502.1109, 6264.41.862, 62640.41.816, 62640.41.324.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ