Новини

<< Всички новини

[24.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ракип Мустафов Куртев и всички заинтересовани лица, че на 24.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Сайди Куртев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-20/24.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      1) ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.37.103 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и седем точка сто и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КОРИЛОВО“, с площ за имота от 4919 /четири хиляди деветстотин и деветнадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 037103, при граници и съседи на имота по скица: 20331.37.80, 20331.37.106, 20331.37.104, 24267.16.7, 24267.16.63, 20331.37.102, 20331.37.74, 20331.37.77.

       2) ) ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.49.37 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и девет точка тридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ГОЛЕМИЯ БЛОК“, с площ за имота от 4096 /четири хиляди деветдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 049037, при граници и съседи на имота по скица: 20331.49.52, 20331.49.38, 20331.49.31, 20331.49.32, 20331.49.56, 20331.49.33, 20331.49.36.

       3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.16.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестнадесет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КОРИЛОВО“, с площ за имота от 2127 /две хиляди сто двадесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 016007, при граници и съседи на имота по скица: 20331.37.104, 24267.16.63, 20331.37.102, 20331.37.103.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ