Новини

<< Всички новини

[16.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 16.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Велин Агов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-14/16.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       СГРАДА с идентификатор 66874.23.2.1 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка двадесет и три точка две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед  № 18-13641/02.12.2021 г. на Началник на СГКК-Благоевград, местност „СЕЛОТО-ВЪЗДОЛ“, застроена площ от 41 /четиридесет и един/ квадратни метра, браой етажи:1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 66874.23.2 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка двадесет и три точка две/, номер по предходен план: няма.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ