Новини

<< Всички новини

[12.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Ахмедов Агушев и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

 Производството е по инициатива на  Кемал Агуш, Рабие Папучи и Рейхан Агуш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-9/12.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 375 /триста седемдесет и пет/ от квартал 37 /тридесет и седми/ по сега действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. и Заповед №514/2023 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 790 /седемстотин и деветдесет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ IX /девети/ от квартал 37 /тридесет и седми/  с площ от 475 /четиристотин седемдесет и пет/ кв.м., в УПИ /парцел/ II /втори/ от квартал 37 /тридесет и седми/  с площ от 11 /единадесет/ кв.м. и в УПИ /парцел/ VIII /осми/ от квартал 37 /тридесет и седми/  с площ от 304 /триста и четири/ кв.м.

     2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 373 /триста седемдесет и три/ от квартал 33 /тридесет и трети/ по сега действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. и Заповед №514/2023 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 946 /деветстотин четиридесет и шест/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ