Новини

<< Всички новини

[05.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абиб Халилов Агушев и всички заинтересовани лица, че на 05.01.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Ибрахим Агуш и Назиф Агуш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-3/05.01.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 367 /триста шестдесет и седем/ от квартал 37 /тридесет и седми/ и квартал 38 /тридесет и осми/ по действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. и изменен със Заповед №708/2022 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 1537 /хиляда петстотин тридесет и седем/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ I /първи/ от квартал 37 /тридесет и седми/ с площ от 710 /седемстотин и десет/ кв.м., в УПИ /парцел/ II /втори/ от квартал 37 /тридесет и седми/ с площ от 19 /деветнадесет/ кв.м., в УПИ /парцел/ III /трети/ от квартал 38 /тридесет и осми/ с площ от 161 /сто шестдесет и един/ кв.м., в УПИ /парцел/ VI /четвърти/ от квартал 38 /тридесет и осми/ с площ от 191 /сто деветдесет и един/ кв.м., в УПИ /парцел/ V /пети/ от квартал 38 /тридесет и осми/ с площ от 2 /два/ кв.м., в УПИ /парцел/ IX /девети/ от квартал 37 /тридесет и седми/ с площ от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м. и  306 /триста и шест/ кв.м. от имота попадат в улица /реализирана/.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ