Новини

<< Всички новини

[02.01.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 29.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Ибрахим Гогунчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-310/29.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 129 /сто двадесет и девет/ от квартал 23 /двадесет и трети/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и изменен със Заповед №471/2023 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 1525 /хиляда петстотин двадесет и пет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ XIV /четиринадесет/, планоснимачен номер 129 /сто двадесет и девет/ от квартал 23 /двадесет и трети/ с площ от 1185 /хиляда сто осемдесет и пет/ кв.м. и в УПИ /парцел/ XIV /четиринадесет/, планоснимачен номер 128 /сто двадесет и осем/ от квартал 23 /двадесет и трети/ с площ от 340 /триста и четиридесет/ кв.м. по плана на селото, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ