Новини

<< Всички новини

[14.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Джемал Асанов Баделски и всички заинтересовани лица, че на 14.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Неджими Саид чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-305/14.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        400/934 /четиристотин от деветстотин тридесет и четири/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.1.64 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка едно точка шестдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЛОЗЯТА“, с площ за имота от 934 /деветстотин тридесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 001064, при граници и съседи на имота по скица: 22616.1.66, 22616.1.65, 22616.1.144, 22616.1.42, 22616.1.63.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ