Новини

<< Всички новини

[14.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мурад Мехмедов Касабалиев и всички заинтересовани лица, че на 14.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Мурад Касабали чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-304/14.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        ½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XII /дванадесети/ с планоснимачен номер 424 /четиристотин двадесет и четири/ от квартал 46 /четиридесет и шести/ по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 1120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м., ведно с ½ (една втора) идеална част от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв.м., и ½ /една втора/ идеална част от МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ