Новини

<< Всички новини

[11.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Али Алиев Доленски, Айше Хасанова Чаушева и всички заинтересовани лица, че на 11.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Гюнер Чауш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-299/11.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.25.27 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и пет точка двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ“, с площ от 759 (седемстотин петдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 025027, при съседи за поземления имот: 24267.25.37, 24267.25.26, 24267.25.16, 24267.25.28;

2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.111.6 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и единадесет точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, местност „РАСТАВИЦА“, с площ от 1425 (хиляда четиристотин двадесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7 (седма), с номер по предходен план: 111006, при съседи за поземления имот: 24267.111.5, 24267.111.7, 24267.110.362, 24267.112.374, 24267.111.1;

3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.120.10 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и двадесет точка десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, местност „ОРМАНА“, с площ от 380 (триста и осемдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 120010, при съседи за поземления имот: 24267.120.380, 24267.122.187, 24267.120.11, 24267.120.9;

4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.34.16 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет и четири точка шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ“, с площ от 1425 (хиляда четиристотин двадесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8 (осма), с номер по предходен план: 034016, при съседи за поземления имот: 24267.34.18, 24267.34.17, 24267.34.14, 24267.34.15, 24267.34.230;

5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.92.3 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и две точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, местност „СЪРТЛАР“, с площ от 762 (седемстотин шестдесет и два) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 092003, при съседи за поземления имот: 24267.92.4, 24267.92.315, 24267.92.323, 24267.92.2.

 

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ