Новини

<< Всички новини

[08.12.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.12.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Венцислав Соленков и Сийка Куйбишева- Соленкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-297/07.12.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XII /дванадесети/ с планоснимачен номер 193 /сто деветдесет и три/ от квартал 5 /пети/ по плана на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1935 г. и Заповед №1564/1935 г. на ОбНС и изменени със Заповед №658/2023 г. на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имота от 270 /двеста и седемдесет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ