Новини

<< Всички новини

[30.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Исуф Низамов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-289/30.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    СКЛАД със застроена площ от 165 /сто шестдесет и пет/ кв.м. и ГАРАЖ със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м., построени върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ X /десети/ с планоснимачен номер 357 /триста петдесет и седем/ от квартал 26 /двадесет и шести/ по плана на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №9/1999 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 721 /седемстотин двадесет и един/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ