Новини

<< Всички новини

[29.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасан Салиев Табанлийски и всички заинтересовани лица, че на 29.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Йосиф Табанлийски чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-288/29.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 68 /шестдесет и осем/ от квартал 11 /единадесети/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. на ОбНС и Заповед №489/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 229 /двеста двадесет и девет/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ