Новини

<< Всички новини

[24.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Фета Шабан и всички заинтересовани лица, че на 24.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Рафие Киселова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-283/24.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 1070 /хиляда и седемдесет/ от квартал 26 /двадесет и шести/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и Заповед №846/2020 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 141 /сто четиридесет и един/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв.м., от която жилищна сграда на първи етаж има разположен търговски обект-Магазин със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ