Новини

<< Всички новини

[17.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 16.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Рафат Лекин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-278/16.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ на един етаж, със застроена площ от 53 /петдесет и три/ кв.м., СТОПАНСКА СГРАДА на един етаж,със застроена площ от 44 /четиридесет и четири/ кв.м. и НАВЕС изграден откъм северозападната фасада на стопанската сграда, със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м. и трите сградипостроени върху поземлен имот с планоснимачен номер 643 /шестстотин четиридесет и три/ от квартал 31 /тридесет и първи/, който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ V /пети/ от квартал 31 /тридесет и първи/ по действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и Заповед №602/2023 г., двете на Кмета на общината, с площ за поземления имот от 190 /сто и деветдесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ