Новини

<< Всички новини

[13.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 09.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Мустафа Близнак и Невсе Близнак чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-275/09.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ XVII /седемнадесети/ с планоснимачен номер 194 /сто деветдесет и четири/ от квартал 16 /шестнадесети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 510 /петстотин и десет/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 79 /седемдесет и девет/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАД със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 35 /тридесет и пет/ кв.м.

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ