Новини

<< Всички новини

[06.11.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хамид Сали Бакал и всички заинтересовани лица, че на 06.11.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Адиле Бакалова, Илдъз Ибрахимова, Зюмбюл Мъсърли и Неждет Бакалов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-274/06.11.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ X /десети/ с планоснимачен номер 252 /двеста петдесет и две/ от квартал 15 /петнадесет/ по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имота от 1100 /хиляда и сто/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ