Новини

<< Всички новини

[30.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Къдри Бекташ чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-270/27.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      1.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 118 /сто и осемнадесет/ от квартал 22 /двадесет и втори/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и   Заповед №650/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 607 /шестстотин и седем/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ VII /седми/ от кв. 22 /двадесет и втори/, ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 97 /деветдесет и седем/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ кв.м.

         2.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 1102 /хиляда сто и две/ от квартал 23 /двадесет и трети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и   Заповед №650/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 281 /двеста осемдесет и един/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 140 /сто и четиридесет/ участва в образуването на УПИ /парцел/ I /първи/ от кв. 23 /двадесет и трети/, ведно с построената в имота СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ