Новини

<< Всички новини

[23.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Никола Атанасов Татанов и всички заинтересовани лица, че на 20.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Тодор Ковачевски чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-267/20.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.13.10 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тринадесет точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БАДЕМИЦА“, с площ за имота от 586 /петстотин осемдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 13010, при граници и съседи на имота по скица: 18366.13.9, 18366.13.6, 18366.13.11, 18366.13.66;

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.14.12 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиринадесет точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „СУАЖИВИЦА“, с площ за имота от 200 /двеста/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 014012, при граници и съседи на имота по скица: 18366.13.169, 18366.14.14, 18366.14.13, 18366.14.11;

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.81.31 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет и едно точка тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „СЕКЦИЯТА“, с площ за имота от 1856 /хиляда осемстотин петдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 081031, при граници и съседи на имота по скица: 18366.81.43, 18366.81.32, 18366.81.44, 18366.81.30;

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.93.7 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветдесет и три точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРМАНА“, с площ за имота от 2261 /две хиляди двеста шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 093007, при граници и съседи на имота по скица: 18366.93.377, 18366.93.8, 18366.93.28, 18366.93.6.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ