Новини

<< Всички новини

[20.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 20.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Садък Робов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-266/20.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 119 /сто и деветнадесет/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв.м., построени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 693 /шестстотин деветдесет и три/ от квартал 7 /седми/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №335/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 497 /четиристотин деветдесет и седем/ кв.м., който имот ведно с имоти с планоснимачен номер - 694 /шестстотин деветдесет и четири/, 14 /четиринадесет/ и 11 /единадесет/, участват в образуването на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XVIII /осемнадесети/ от кв. 7 /седми/.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ