Новини

<< Всички новини

[17.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Илия Делчев и всички заинтересовани лица, че на 17.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Павлина Игджи чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-262/17.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  със застроена площот 140 /сто и четиридесет/ кв.м., построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ XV /петнадесети/ с планоснимачен номер 480 /четиристотин и осемдесет/ от квартал 39 /тридесет и девет/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №3/1993 г. на Кмета на общината.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ