Новини

<< Всички новини

[17.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Митра Илива Въглева и всички заинтересовани лица, че на 16.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Илиян Въглев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-261/16.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

    1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.28.58 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, двадесет и осем, точка, петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „ПАДИНЕТО”, с площ от 342  кв.м. /триста четиридесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 028058 /двадесет и осем хиляди петдесет и осем/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.28.59, 53326.28.103, 53326.28.204, 53326.28.57, 53326.28.52, 53326.28.60;

    2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.43.49 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, четиридесет и три, точка, четиридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „САРАТИЦА”, с площ от 1881  кв.м. /хиляда осемстотин осемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 043049 /четиридесет и три хиляди четиридесет и девет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.98.366, 53326.43.50, 53326.43.47, 53326.43.48; 

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.36.20 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и шест, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „СЕЛИЩЕТО”, с площ от 148  кв.м. /сто четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 036020 /тридесет и шест хиляди и двадесет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.36.32, 53326.36.189, 53326.36.19, 53326.36.195, 53326.36.21;

   4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.34.41 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и четири, точка, четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „БАШНИЦА”, с площ от 545  кв.м. /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета/,  номер по предходен план: 034041 /тридесет и четири хиляди четиридесет и едно/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.34.275, 53326.34.48, 53326.34.145, 53326.34.42, 53326.34.156;

   5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.28.239 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, двадесет и осем, точка, двеста тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „СВЕТИ НИКОЛА”, с площ от 802  кв.м. /осемстотин и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 028139 /двадесет и осем хиляди сто тридесет и девет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.28.154, 53326.28.140, 53326.28.416, 53326.28.138, 53326.500.17, 53326.28.272 

  6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.23.12 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, двадесет и три, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „КОСТЯНЕ”, с площ от 695 кв.м. /шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9 /девета/,  номер по предходен план: 023012 /двадесет и три хиляди и дванадесет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.23.13, 53326.23.11, 53326.23.10, 53326.23.9, 53326.23.8, 53326.23.6, 53326.23.5;

   7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.19.84 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, деветнадесет, точка, осемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „ЕЛОВИЦА”, с площ от 241 кв.м. /двеста четиридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 019084 /деветнадесет хиляди осемдесет и четири/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.19.397, 53326.19.85, 53326.19.66, 53326.19.83;

   8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.19.71 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, деветнадесет, точка, седемдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „ЕЛОВИЦА”, с площ от 1005 кв.м. /хиляда и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 019071 /деветнадесет хиляди седемдесет и едно/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.19.82, 53326.19.70, 53326.19.28, 53326.19.27, 53326.19.72;

  9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.19.8 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, деветнадесет, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „КУРТОВИЦА”, с площ от 3525  кв.м. /три хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 019008 /деветнадесет хиляди и осем/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.19.9, 53326.19.397, 53326.19.293, 53326.19.7;

  10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.17.21 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, седемнадесет, точка, двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „КУРТОВИЦА”, с площ от 1524 кв.м. /хиляда петстотин двадесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 017021 /седемнадесет хиляди двадесет и едно/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.17.20, 53326.17.22, 53326.17.48, 53326.19.397, 53326.17.19, 53326.17.11;

  11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.14.39 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, четиринадесет, точка, тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „МАСЛАРИЦА”, с площ от 340 кв.м. /триста и четиридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 014039 /четириндесет хиляди тридесет и девет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.14.37, 53326.14.213, 53326.14.38, 53326.14.40, 53326.15.319;

12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.9.30 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, девет, точка, тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „РУДИНЕТО”, с площ от 1030  кв.м. /хиляда и тридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 009030 /девет хиляди и тридесет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.9.31, 53326.9.29, 53326.9.183, 53326.8.214;

 13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.9.26  /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, девет, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „КРОТЬОВИ КРУШИ”, с площ от 1087 кв.м. /хиляда осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 009026 /девет хиляди двадесет и шест/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.9.183, 53326.9.25, 53326.9.27;

  14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.9.15 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, девет, точка, петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „КРОТЬОВИ КРУШИ”, с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест  квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 009015 /девет хиляди и петнадесет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.9.183, 53326.9.16, 53326.9.13, 53326.8.214, 53326.9.14;

  15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.7.37 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, седем, точка, тридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „ОМЕРА”, с площ от 1005 кв.м. /хиляда и пет  квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята: 9 /девета/,  номер по предходен план: 007037 /седем хиляди тридесет и седем/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.7.49, 53326.7.48, 53326.7.40, 53326.7.38; 53326.7.36, 53326.7.35, 53326.7.34;

 16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.6.26 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, шест, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „КУТЕЛЕТО”, с площ от 407 кв.м. /четиристотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 006026 /шест хиляди двадесет и шест/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.6.25, 53326.6.34, 53326.6.21, 53326.6.27;

 17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.3.22 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, три, точка, двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземленият имот е от 27.07.2023 година, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „ДОБРИ ДОЛ”, с площ от 401  кв.м. /четиристотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 003022 /три хиляди двадесет и две/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.3.23, 53326.3.21, 53326.3.71, 53326.3.25;

    18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.57.3 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК,   с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „ДОЛНО ГРАМАДЕ”, с площ от 1426 кв.м. /хиляда четиристотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 057003 /петдесет и седем хиляди и три/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.57.7, 53326.57.305, 53326.57.6, 53326.57.5, 53326.57.4, 53326.57.207, 53326.57.2;

   19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.58.3 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, петдесет и осем, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК,  с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „ГОРНО ГРАМАДЕ”, с площ от 1612  кв.м. /хиляда шестстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 058003 /петдесет и осем хиляди и три/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.58.13, 53326.58.12, 53326.58.4, 53326.56.295, 53326.58.2; 

   20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.75.25 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, седемдесет и пет, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК,  с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „СЕЛИЩЕТО”, с площ от 189 кв.м. /сто осемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 075025 /седемдесет и пет хиляди двадесет и пет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.75.27, 53326.75.24, 53326.75.56, 53326.75.26; 

  21. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.98.32 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, деветдесет и осем, точка, тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК,   с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „САРАТИЦА”, с площ от 1709  кв.м. /хиляда седемстотин и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 098032 /деветдесет и осем хиляди тридесет и две/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.98.43, 53326.98.42, 53326.98.33, 53326.98.48, 53326.98.31;

 22. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.99.3 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, деветдесет и девет, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК,  с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „КАРАКАШИЦА”, с площ от 988 кв.м. /деветстотин осемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 099003 /деветдесет и девет хиляди и три/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.45.361, 53326.99.2, 53326.100.465;

   23. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.108.19 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто и осем, точка, деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК,   с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „КАРАКАШИЦА”, с площ от 951 кв.м. /деветстотин петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 9 /девета/,  номер по предходен план: 108019 /сто и осем хиляди и деветнадесет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.108.360, 53326.108.18, 53326.108.16, 53326.108.15, 53326.108.20;

  24. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.113.28 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто и тринадесет, точка, двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК,   с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „ЧАУШИЦА”, с площ от 1142  кв.м. /хиляда сто четиридесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 113028  /сто и тринадесет хиляди двадесет и осем/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.113.31, 53326.113.30, 53326.113.29, 53326.113.44, 53326.57.4, 53326.113.27; 

   25. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53326.117.17 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто и седемнадесет, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрени със заповед № РД-18-313/15.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземленият имот: с. Огняново, местност „ШАРЕНА ЧЕШМА”, с площ от 761 кв.м. /седемстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/,  номер по предходен план: 117017 /сто и седемнадесет хиляди и седемнадесет/, при съседи съгласно представена актуална скица: 53326.117.334, 53326.117.16, 53326.117.6, 53326.117.18,

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ