Новини

<< Всички новини

[13.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Исмаил Ризов Узунов и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Фатме Чаушева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-259/13.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.69.13 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и девет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ОЙЛ 2“, с площ за имота от 945 /деветстотин четиридесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 069013, при граници и съседи на имота по скица: 24267.69.308, 24267.69.14, 24267.15, 24267.69.12, 24267.69.11, 24267.69.10;

1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.12.3 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка дванадесет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧАНЪС“, с площ за имота от 2849 /две хиляди осемстотин четиридесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 012003, при граници и съседи на имота по скица: 24267.12.212, 24267.12.22, 24267.12.21, 24267.12.5, 24267.12.2.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ