Новини

<< Всички новини

[13.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Исмаил Ризов Узунов и всички заинтересовани лица, че на 13.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Найле Чаушева и Исмаил Чаушев  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-257/13.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.9.91 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка девет точка деветдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ПЪРДЛИВЕЦ“, с площ за имота от 658 /шестстотин петдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 009091, при граници и съседи на имота по скица: 20331.9.46;

 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.12.3 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка дванадесет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧАНЪС“, с площ за имота от 2849 /две хиляди осемстотин четиридесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 012003, при граници и съседи на имота по скица: 24267.12.212, 24267.12.22, 24267.12.21, 24267.12.5, 24267.12.2;

 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.15.2 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петнадесет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БАИР АРДИ“, с площ за имота от 1424 /хиляда четиристотин двадесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 015002, при граници и съседи на имота по скица: 24267.15.3, 24267.15.37, 24267.15.1, 24267.8.421.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ