Новини

<< Всички новини

[11.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“ и  отдел  „ПЕСТСУХД“,  обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Илия Ангелов Делчев, Ангел Димитров Делчев и всички заинтересовани лица, че на 11.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Гюрга Ивановска  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-254/11.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор24267.47.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и седем точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „АЙВАЗ ТУМБА“, с площ за имота от 1428 /хиляда четиристотин двадесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 047007, при граници и съседи на имота по скица: 24267.47.14, 24267.10.443, 24267.47.9, 24267.47.6, 24267.46.276.

         

      На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

   

<< Всички новини | << АРХИВ