Новини

<< Всички новини

[06.10.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Джамал Хаджиев и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мустафа Хаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-249/06.10.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XX /двадесети/, с планоснимачен номер 1081 /хиляда осемдесет и едно/ от квартал 32 /тридесет и две/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №659/2023 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 126 /сто двадесет и шест/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ