Новини

<< Всички новини

[27.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Исмаил Ахмедов Аньов и всички заинтересовани лица, че на 26.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Селим Аньов и Надя Иванова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-242/26.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:  

   1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.15.11 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петнадесет точка единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНДЕК ОВАСИ", с площ за имота от 960 (деветстотин и шестдесет)кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: 015011, при съседи за имота: 77222.15.36, 77222.15.10, 77222.15.7, 77222.15.12;

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.24.5 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и четири точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет)кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: 024005, при съседи за имота: 77222.24.27, 77222.24.31, 77222.24.237, 77222.50.214;

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.27.27 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и седем точка двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 3390 (три хиляди триста и деветдесет)кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: 027027, при съседи за имота: 77222.27.28, 77222.27.232, 77222.27.26, 77222.27.32;

   4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.33.33 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и три точка тридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ОРМАНА“, с площ за имота от 1937 (хиляда деветстотин тридесет и седем)кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: 033033, при съседи за имота: 77222.33.37, 77222.33.28, 77222.33.31, 77222.33.30;

   5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.50.24 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет точка двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с площ за имота от 4243 (четири хиляди двеста четиридесет и три)кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7 (седма), номер по предходен план: 050024, при съседи за имота: 77222.50.22, 77222.50.30, 77222.50.31, 77222.50.28, 77222.50.29, 77222.50.106, 77222.50.5.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ