Новини

<< Всички новини

[27.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ариф Арифов Юсеинов и всички заинтересовани лица, че на 26.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Баадин Юсеинов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-241/26.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  Имот с планоснимачен номер 378 /триста седемдесет и осем/ от квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. и  Заповед №603/2023 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 500 /петстотин/ кв.м., който имот попада в УПИ /парцел/ II /втори/ от квартал 38 /тридесет и осем/ с площ от 10 /десет/ кв.м., в УПИ /парцел/ III /трети/ от квартал 38 /тридесет и осем/ с площ от 297 /двеста деветдесет и седем/ кв.м. и в улица /нереализирана/ с площ от 193 /сто деветдесет и три/ кв.м.

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ