Новини

<< Всички новини

[25.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоян Николов Марков и всички заинтересовани лица, че на 21.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Сийка Джурова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-237/21.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ XIX /деветнадесети/ с планоснимачен номер 739 /седемстотин тридесет и девет/ от квартал 37 /тридесет и седем/ по действащия план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. и Заповед №184/2006 г., двете на Кмета на общината, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 502 /петстотин и два/кв.м., ведно с ½ (една втора) идеална част от построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв.м. и ½ (една втора) идеална част от СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ