Новини

<< Всички новини

[25.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Люба Георгиева Соломонова и всички заинтересовани лица, че на 21.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Йорданка Ярчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-239/21.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       1.½ (идеална част) от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ XXI /двадесет и първи/ с планоснимачен номер 109 /сто и девет/ от квартал 17 /седемнадесети/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1/1993 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 600 /шестстотин/кв.м., ведно с ½ (една втора) идеална част от построената в имота ТРИЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 82 /осемдесет и два/ кв.м. и ½ (една втора) идеална част от ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 86 /осемдесет и шест/ кв.м.;

          2. ½ (идеална част) от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ V /пети/ с планоснимачен номер 109 /сто и девет/ от квартал 17 /седемнадесети/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1/1993 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 513 /петстотин и тринадесет/кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ