Новини

<< Всички новини

[25.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

  На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоил Христов Джуров и всички заинтересовани лица, че на 21.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Георги Киричев, Марияна Николова и Георги Джуров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-236/21.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ III /трети/ с планоснимачен номер 23 /двадесет и три/ от квартал 62 /шестдесет и две/ по сега действащия план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 1084 /хиляда осемдесет и четири/кв.м., ведно с построената в имота СТОПАНСКА СГРАДА-НАВЕС със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.м. и ведно с всички подобрения и приращения в описания урегулиран поземлен имот, съгласно чл. 92 от Закона за собствеността;

   2. 1066/3344 (хиляда шестдесет и шест от три хиляди триста четиридесет и четири) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.3.75 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка три точка седемдесет и пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ДОБРИ ДОЛ", с площ за целия имот от 3344 (три хиляди триста четиридесет и четири) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: 003075, при граници и съседи на имота по скица: 53326.8.188, 53326.3.79, 53326.3.67, 53326.3.182, 53326.3.59, 53326.3.76.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ