Новини

<< Всички новини

[19.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 18.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Рефат Молаали и Шорфе Молаали чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-233/18.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ XV /петнадесет/ с планоснимачен номер 13 /тринадесет/ от квартал 7 /седми/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и Заповед №54/2023 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 494 /четиристотин деветдесет и четири/кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА-ВЕРАНДА със застроена площ от 18 /осемнадесет/ кв.м., МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж със застроена площ от 93 /деветдесет и три/ кв.м. в западната част на имота и МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 21 /двадесет и един/ кв.м.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ