Новини

<< Всички новини

[20.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Мавродия Георгиев Попов и всички заинтересовани лица, че на 19.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Елена Янева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-235/19.09.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    572/3431 (петстотин седемдесет и две от три хиляди четиристотин тридесет и едно) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.101.26 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто и  едно точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БРЯСТА“, с площ за имота от 3431 /три хиляди четиристотин тридесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 101.20, при граници и съседи на имота по скица: 19366.101.15, 18366.101.25, 18366.888.9901, 18366.101.9, 18366.101.24.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ