Новини

<< Всички новини

[04.09.2023]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В „ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 22.03.2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -  Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ) подписа договор №РД-50-71 за предоставяне на финансова помощ по проект „Подготовка на СНЦ "Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово" за програмен период 2023 - 2027 година“. Финансирането е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основна цел на проекта е разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2023 - 2027 година, надграждане на постигнатите резултати през периода 2014 - 2020 и осигуряване на устойчивост на създаденото партньорство в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

В периода м. март - м. август 2023 г. бяха проведени информационни и работни срещи в трите общини от територията на МИГ за предоставяне на информация и консултиране на разработваната Стратегията за местно развитие със заинтересованите страни.

Предстои МИГ  да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по интервенция II.Ж.5 - Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие, след обявяване на покана за подбор на  стратегии от управляващите органи, участващи във финансирането на подхода ВОМР.

С настоящото отправяме покана до всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите обществения обсъждания на първоначалния проект на Стратегия за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, които ще се проведат  по график, както следва:

  • 12 септември 2023 г., 10:00 ч. – гр. Гоце Делчев (ул. Александър  Стамболийски №13, Ловно - рибарско дружество “Сокол”, зала на етаж 2).
  • 13 септември 2023 г., 10:00 ч. – гр. Хаджидимово (зала в сградата на общинска администрация гр. Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46);
  • 14 септември 2023 г., 10:00 ч. – с. Гърмен (зала в НЧ „Искра  - 1924“).

<< Всички новини | << АРХИВ