Новини

<< Всички новини

[01.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

  На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Ибраим, Ахмедов Камберчев и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

  Производството е по инициатива на Кезим Камберчев, Тефик Камберч и Рекип Камберчев  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-225/31.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор53727.10.85 /петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и седем точка десет точка осемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ореше, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1663/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БАЛУТЕКА“, с площ за имота от 5090 /пет хиляди и деветдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 010085, при граници и съседи на имота по скица: 53727.10.84, 53727.10.501, 53727.10.502, 53727.10.263, 53727.10.264, 53727.10.265, 53727.10.86, 53727.10.87, 53727.10.266, 53727.10.90, 53727.10.268.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ