Новини

<< Всички новини

[31.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Стоян Костов Гюзлев и всички заинтересовани лица, че на 31.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Иванка Данова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-224/31.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор37472.42.59 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет и две точка петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „РАЗПЪТЯ“, с площ за имота от 969 /деветстотин шестдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: десета, номер по предходен план: 042059, при граници и съседи на имота по скица: 37472.42.60, 37472.42.74, 37472.42.58, 37472.32.316.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ