Новини

<< Всички новини

[29.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Фазли Летифов Шенгов и всички заинтересовани лица, че на 24.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Йоско Шенгов и Евелина Шенгова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-218/24.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПЪРВИЯ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 44 /четиридесет и четири/ кв.м., представляващ самостоятелно обособено жилище, с отделен вход към него, от масивна сграда със застроена площ от 44 /четиридесет и четири/ кв.м., построена в урегулиран поземлен имот /парцел/ I /първи/ от квартал 16 /шестнадесети/ по действащия план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №490/1969 г. на ОбНС, с площ за урегулирания поземлен имот от 546 /петстотин четиридесет и шест/кв.м., ведно с ½ (една втора) идеална част от общите части на сградата и ведно с прилежащата към описаното по-горе жилище ОТКРИТА ТЕРАСА със застроена площ от 5 /пет/ кв.м.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ