Новини

<< Всички новини

[14.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Никола Георгиев Николов и всички заинтересовани лица, че на 14.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Гергана Кременлиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-209/14.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

½ (една втора) идеална част отУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XIV /четиринадесети/ отреден за имот с планоснимачен номер 727 /седемстотин двадесет и седем/ от квартал 30 /тридесети/ по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2/1933 г. и  Заповед №205/2003 г. и двете на Кмета на общината, с площ за парцела от 480 /четиристотин и осемдесет/кв.м.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ