Новини

<< Всички новини

[11.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Донка Николова Параскова и всички заинтересовани лица, че на 11.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Георги Георгиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-207/11.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I /първи/ с планоснимачен номер 162 и 168 /сто шестдесет и две и сто шестдесет и осем/ от квартал 28 /двадесет и осми/ по плана на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №16/1933 г. и  Заповед №690/1933 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 802 /осемстотин и два/кв.м., ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 69 /шестдесет и девет/  кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 41 /четиридесет и един/ кв.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ