Новини

<< Всички новини

[10.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.08.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Божидар Кръстев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-206/10.08.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

445/889(четиристотин четиридесет и пет от осемстотин осемдесет и девет) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ II /втори/ с планоснимачен номер 207 /двеста и седем/ от квартал 6 /шести/ по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2/1993 г. и  Заповед №3/2021 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 889 /осемстотин осемдесет и девет/кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 54 /петдесет и четири/  кв.м.,

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ